ที่ โรงเรียนบ้านบงวิทยา ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย   พันเอก จักรพงษ์  โพธิ์นาแค ผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 13 ,พันเอกสุภัทร  ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว ชุดนักเรียน อุปกรณ์การกีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ ชายแดน โรงเรียนบ้านกุดบงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย เขต 1 เป็นโรงเรียนติดแนวชายแดนมีครู จำนวน 5 ตน มีนักเรียน 24 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง ป 6 

 เนื่องจากปัจจุบัน เข้าสู่ฤดูหนาวทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น  กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ของพี่น้อง ด้วยกองทัพบก  ให้หน่วยทหารทุกหน่วย ออกเหลือเด็กนักเรียน  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ในถิ่นทุรกันดาร  รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อน ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่ง ของประชาชนในทุกโอกาส กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองบังคับการควบคุมที่ 2 ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 13 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมี ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองเข้ารับผ้าห่มกันหนาว  สร้างความดีใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก :

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีนา  จังหวัดหนองคาย