นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดสหกรณ์อิสลามบารอกะฮ.พังงา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์อิสลามบารอกะฮ.พังงา จำกัด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด โดยมีสกหรณ์จังหวัดพังงา ผู้แทนอำเภอทับปุด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ รองประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยและผู้จัดการ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาชิก และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และเยี่ยมชมที่ทำการสหกรณ์ฯด้วย

 นายประเสริฐ ประสารการ ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ กล่าวว่า ในจังหวัดพังงามีสถาบันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 35 แห่ง มีการดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงิน การรวมซื้อรวมขายการแปรรูปผลผลิต และการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อแสน จำนวน 51 คน จึงได้รวมตัวกันและหาแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทบริการตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยได้ไปศึกษาข้อมูลของสหกรณ์อิสลามในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต เป็นแบบอย่าง ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นสหกรณ์บริการแห่งแรกในจังหวัดพังงาที่ดำเนินงานตามหลักการของศาสนาอิสลาม นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 13 คน สมาชิกแรกตั้ง 51 คน ทุนเรือนหุ้น 510 หุ้น มูลค่า 5,100 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการทั่วไปแก่สมาชิก ส่งเสริมการออมทรัพย์ และบริการด้านการเงิน จัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย และสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีพที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม ภายใต้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา โดยเปิดให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา