ที่ โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีงานวันครูจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 67  ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร นายสุริยา หมาดทิ้ง  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.เขต 1 สพม.  ทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี กว่า 600 คน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม เชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน  

สำหรับการจัดงานวันครูประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 67 ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา คุรุสภาได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานในการประสานแนวทางการจัดงานวันครู ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดฉะชิงเทรา ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” และได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2566 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็น คำขวัญประจำสถานศึกษา “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา One Slogan One School”  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของงานวันครูและความภาคภูมิใจในความเป็นครูทั้งนี้ผู้ว่าแปดริ้วยังมอบเกรียติบัตรให้ด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา