นายกิตติ เป้าเปี่ยม  นายก อบจ.ฉะชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชืงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.คัพ” ครั้งที่ 21 โดยมีนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามฟุตซอล ภายในสนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา(สุบิน พิมพยะจันทร์)

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันเป็นการแข่งขันครั้งที่ 21แล้ว ซึ่งปีนี้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 ม.ค. ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2566 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอล ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา