ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อม นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกการจัดประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการจัดประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รวมถึงเพื่อบูรณาการการทำงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร   พร้อมกันนี้จังหวัดนนทบุรีจะได้คัดเลือกจาก 5 อำเภอได้แก่ อำเภอไทรน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางกรวย ที่ส่งเข้าประกวดคัดเลือกผลการคัดเลือกอำเภอที่ชนะการประกวดได้แก่ อำเภอไทรน้อย  ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีทำการแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมกับบันทึกเทปจัดทำเป็นคลิปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับชมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี