ที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายประวิทย์ ใจคำหัวหน้าอุทยานแก่งชาติเวียงโกศัย มีการ “สร้างขวัญและกำลังใจ” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 39 ทุน

นายประวิทย์ ใจคำหัวหน้าอุทยานแก่งชาติเวียงโกศัย กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก พระอาจารย์ตะวัน  ปญฺญาวฒฺฑโก ประธานที่พักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 30 ทุน คุณสุรัช  ติระกุล และคุณปราณี  ศิริประเสริฐ จำนวน 5 ทุน และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 4 ทุน โดยมีนายประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นตัวแทนมอบ การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจบุตรของเจ้าหน้าที่ฯในการเล่าเรียน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ตะวัน คุณสุรัช และคุณปราณี เป็นอย่างสูง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่