เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก นายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย กล่าวว่า  ในนามเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล จนได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับ AA คะแนน 99.56

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่