ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สัปดาห์รักษาความสะอาด” ภายใต้โครงการ “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  รองนายก อบจ.ปทุมธานี  นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี  พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี  ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวปทุมธานี เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างปทุมธานีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งต้องมี 3 สิ่ง คือ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย การเดินทางติดต่อคมนาคมสะดวก  และมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  เหล่านี้จะนำไปสู่ความยั่งยืนให้กับลูกหลานชาวปทุมธานีต่อไปในอนาคต ถือว่าเป็นของขวัญในปีใหม่ 2566

สำหรับ กิจกรรม Kick Off “สัปดาห์รักษาความสะอาด” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งตามเจตนารมณ์ ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ว่าจะประสานความร่วมมือ ในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในพื้นที่สาธารณะ เส้นคมนาคม  คลองชลประทาน เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดปทุมธานี มุ่งสู่ปทุมธานี  เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน โดยจะรณรงค์บุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม “สัปดาห์รักษาความสะอาด” ที่สาธารณะ ถนน คูคลอง เป็นประจำทุกวันที่ 1-5 ของเดือน ในวันนี้จึงเป็นการเริ่มต้นการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวปทุมธานี