ที่โรงเรียนบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ และวิทยากรกรมป่าไม้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้อาชีพการเพาะชำกล้าไม้สู่ชุมชน (ครูกล้าไม้) ให้กับเด็กนักเรียนชายหญิงรวม 200 คน จนกระทั่งสามารถนำความรู้และเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้นั้นไปผลิตกล้าไม้ได้เองเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่เป้าหมายได้ รวมถึงนำกล้าไม้ไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้

บรรยากาศการอบรมการเพาะชำกล้าไม้สู่ชุมชน (ครูกล้าไม้) เด็กนักเรียนได้ลงมือเพาะกล้าไม้ด้วยมือจริง ๆ วิทยากรให้ความรู้และอธิบายอย่างใกล้ชิด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ตลอดจนวิชาการป่าไม้ด้านอื่นๆ อบรมโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเพาะชำกล้าไม้ และเมื่อเยาวชนฝึกอบรมไปแล้ว สามารถสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพด้านการเพาะชำกล้าไม้ โดยสามารถเป็นกำลังหลักของชุมชน ที่จะสามารถผลิตกล้าไม้ได้เองในพื้นที่เป้าหมายและสามารถนำไปขยายผล เพื่อสร้างรายได้หรือปลูกเพื่อการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออม/เงินมรดก ตลอดจนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศกลับคืนสู่ส.ภาพปาธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ด้าน นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ กล่าวว่า เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักป่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมฝนวันนี้จะเป็นการสอนให้เด็ก ๆ ได้เพาะชำกล้าไม้ สอนให้เด็กรู้จักประโยชน์ของป่า การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 5 อย่าง อยากให้เยาวชนทั่วประเทศได้ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นทรัพยากรหลักของชาติเราเพื่อให้เจริญก้าวหน้าและสืบต่อไป  สำหรับศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ ฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อที่จะเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ท่านอยู่ใกล้ได้ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ในการเตรียมกล้าไม้พร้อมแจกให้ประชาชน ส่วนให้เป็นกล้าไม้ยืนต้น เช่น พยูง มะฮอกกานี สะเดา มะค่าโมง ชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนุนมาเลเซีย มะกอกน้ำ มะขามกระดาน ทรงบาดาล ทองอุไร หูกระจง ยอบ้าน ประดู่กิ่งอ่อน พิกุล และต้นปีป เป็นต้น

ส่วน นายสุชาติ กรดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร กล่าวว่า ต้องขอบคุณวิทยากรจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ที่มาให้ความรู้กับเด็กนักเรียน โดยเด็กได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เกิดจิตสำนึกที่ดี โดยทางโรงเรียนมีโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง เพื่อทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้จัดกิจกรรมนี้มาเสริมรวมถึงมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญทำให้เด็กได้ความรู้กลับไปและเกิดประโยชน์สามารถต่อยอดกลายเป็นครูเพาะชำกล้าไม้ และสามารถขยายผลต่อยังคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี