นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ มากว่า 23 ปี ที่ได้ช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน พลเมืองดี และสื่อมวลชน โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะให้การช่วยเหลือจนเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่ทุกข์ร้อนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 2 จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านปัญหาสังคมและการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาต่างๆ ก่อนจะนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป.

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE