สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  อ.เมือง จ.นราธิวาส นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ซึ่งเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญใน การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นกำลังของชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งทางด้านร่างกายจิ่ตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่  ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม

 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและ เยาวชนจึงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและเป็นกำลังของชาติ ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์  รวมถึงซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่อาทิเช่น กองร้อยทหารพรานที่ 46 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว สภ.เขาตันหยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอื่นๆอีกมากมาย

นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหืนอ  กล่าว เด็กและเยาวชน มีโอกาสและกล้าแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ  ทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและ สังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความสามัคคี ความเสียสละ ความมีน้ำใจ

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส