พ.อ.กิตติศักดิ์  ดวงกลาง  รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท) มอบให้ พ.ท.สมบูรณ์  ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบายแผนและข่าว กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชนและสำรวจพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการขอรับการสนับสนุนนวัตกรรม

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง กอ.รมน. ในพื้นที่ อ.มหาชนะชัย, อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งมีนวัตกรรมนำเสนอ 9 ประเภท เช่นพาราโบลาโดม, เครื่องจักตอก, รถสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์, เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก, โรงสีข้าวชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มมวลชนและผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ให้ความสนใจพร้อมจะนำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดยโสธร จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ ศปป.1 กอ.รมน.ดำเนินการต่อไป  

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร