โรงพยาบาลลานนา 3 โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและควบคุมการฝึกปฎิบัติ ในการจัดซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 นี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมี นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง สำหรับแผนซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว และอพยพหนีไฟในครั้งนี้

โดย โรงพยาบาลลานนา 3 ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ และเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2565 นี้ สำหรับให้บริการสุขภาพแก่ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โดยถือเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลใหม่แห่งนี้ และเป็นแผนหลักที่บุคลากรทุกระดับ จากทุกแผนกในโรงพยาบาลลานนา 3 ที่ต้องเข้าร่วมการซ้อมแผน เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นการทบความความรู้ ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ในการซ้อมแผนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุดม เบ้าเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร และเจ้าหน้าที่อบรม ในการเข้ามาบรรยายให้ความรู้ในภาคเช้า รวมทั้งเข้าร่วมซ้อมแผนในภาคปฏิบัติช่วงบ่าย

สำหรับการซ้อมแผนได้จำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหว และเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณห้องพักเจ้าหน้าที่ แผนกประกันสังคม ซึ่งไฟไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงประกาศให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการอพยพเคลื่อนย้าย และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลลานนา 3 กรณีเกิดเหตุจริง

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่