ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายจำรัส เสนาธรรม ประธานสภา เปิดการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ในฐานะเลขาการสภาฯ พร้อม ผู้อำนวยการการ หัวหน้าฝ่าย ของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อให้ นายกวชิรพงศ์ โกสิน เทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ได้เสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในคราวประชุมสภาทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ -ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  61,075,000 บาท รายรับจริง จำนวน 62,168,193.22 บาท ร่ายจ่ายจริง จำนวน 58,279,901.36 บาท -นโยบายการบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีนโยบายที่สำคัญและจำเป็น 7 ด้าน 1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ฯ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 105,500 บาท 2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมรวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ  จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 549,280 บาท  ด้านสาธารณสุข จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 166,505 บาท ด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 11,856,400 บาท 3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ งบประมาณ 29,003,500 บาท 4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการกีฬา ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำตำบล คือ งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพวน การอนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมวมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน ด้านกีฬา พัฒนาสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ให้เป็นสนามกีฬาระดับตำบลที่ได้มาตรฐาน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,627,547 บาท ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท ด้านกีฬา จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,003,385 บาท  5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อเพื่อพัฒนาตำบลทุ่งโฮ้งให้เป็นตำบลที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษฯ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการงบประมาณ 2,344,008 บาท 6.นโยบายด้านเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

และการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 295,250 บาท

7. นโยบายด้านบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการ ฯ จำนวน 1 โครงการ  โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart city)ของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อยู่ในช่วงระหว่างการประสานการปฎิบัติกับสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.)

นายวชิรพงศ์ โกสิน เทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทาง นายจำรัส เสนาธรรม ประธานสภา เปิดการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ในฐานะเลขาการสภาฯ พร้อม ผู้อำนวยการการ หัวหน้าฝ่าย ของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ที่ให้ผมได้เสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  61,075,000 บาท รายรับจริง จำนวน 62,168,193.22 บาท ร่ายจ่ายจริง จำนวน 58,279,901.36 บาท -นโยบายการบริหาร ทั้งหมด  7 ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องในตำบลทุ่งโฮ้ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่