ที่บริเวณชายหาดพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เรียน รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว (นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา (นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์) หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการงาน ผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยา ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music On the Beach 2022

เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งชายหาดที่สวยงามน้ำทะเลที่ใสสะอาด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรมที่พัก และสถานที่จัดประชุมสัมมนาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งกิจกรรมการ ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทุกคนสามารถมาสัมผัสและดื่มความสุขความสวยงามได้ทุกช่วงเวลา ที่ผ่านมา

เมืองพัทยาได้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในหลายมิติอย่าง ต่อเนื่องเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของพื้นที่พัฒนา พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และในวันนี้กระผมและชาวเมืองพัทยา ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยที่ได้ร่วมกันกับเมืองพัทยาจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และใช้ Soft Power ควบคู่ไปกับการส่งเสริม

ความสามารถด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีได้แข่งขันกับวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ภาพ/ข่าว อนันต์ -เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี