ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน  ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 436 คน ในเขตอำเภอวังหิน  เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่าผลปรากฎว่า รางวัลกำนันยอดเยี่ยมระดับอำเภอ ประจำปี2565 ได้แก่ นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่ บ้านดอนพระเจ้า กำนัน ต.บุสูง  ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมปืนลูก 5 นัด   และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับอำเภอ ประจำปี2565 นายสมหวัง  นาครินทร์  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสูง  ม.5 ต.ดวนใหญ่ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมปืนลูกซอง 1 นัด   และอำเภอวังหินจะได้ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดต่อไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชนในพื้นที่ตนเองต่อไป

นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 (ร.ศ.111) ถือกำเนิดผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรกของประเทศไทย พระยารัตนกุลอดุลยภักดี หรือ นายจำรัส รัตนกุล โดยวิธีให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกกันเองเพื่อเป็นกำนัน นับเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน การทำหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นกลไกสำคัญในระบบการปกครองท้องที่ เชื่อมโยง และขับเคลื่อนนโยบายของทางราชการ อีกทั้งเป็นตัวแทน และผู้นำพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้าน อยู่เคียงข้างคอยรับฟังทุกข์สุข ไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งแม้มีความเก่าแก่ยาวนาน แต่ยังคงสอดรับ กับสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยเห็นได้จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมทุกระดับอย่างหนักหน่วงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากทำหน้าที่ในการป้องกันโรคร้ายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แล้ว ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก การป้องกัน และมาตรการเยียวยา รวมทั้งการนำมาตรการต่างๆ จากภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ นำมาปรับใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในฐานะผู้นำหมู่บ้าน 

นายอำเภอวังหิน  กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาอีกครั้ง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดแนวทางการจัดพิธี ดังนี้ ระดับจังหวัด พิจารณาการจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัล  ระดับอำเภอ ดำเนินการเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารส่งความปรารถนาดี ฯ การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 รวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 10 สิงหาคม 2565 ครบรอบ “130 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ในการทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยความเพียรพยายาม อดทน มุ่งมั่นตั้งใจ จวบจนกระทั่งพี่น้องประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” มาอย่างยาวนานในวันนี้

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ