สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ และสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7  ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและได้พระราชทานเกียรติบัตรให้แก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 82 คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 68 คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 91 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 24 คน

 ในการนี้เป็นที่น่ายินดีว่าสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดพังงา คุณธัญญา จันทรวิสูตร รองประธานกรรมการบริหารโรงแรมเครือสันธิญา ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ปี 2563  โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มสตรีไทยดีเด่น  ซึ่งได้สร้างความยินดีให้กับครอบครัวและจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่ง จากการที่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จแล้ว ยังได้ทำงานด้านการช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอย่างเสมอมา

คุณธัญญา จันทรวิสูตร เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณจังหวัดพังงาที่ได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือสังคม ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเข้าร่วมองค์กรด้านสาธารณกุศลอีกหลายแห่งของจังหวัดพังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา