คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานมอบตราตั้ง และเจ้าคณะอำเภอ ๔ อำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการแต่งตั้ง พร้อมด้วย นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นายปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล ปลัดอาวุโสอำเภอเมือง และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ในพิธี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการที่เข้ารับการแต่งตั้ง จากนั้น พระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ และ นายสุรพิษ คณฑา อนุศาสนาจารย์ชำนาญงานเรือนจำจังหวัดนครนายก เป็นผู้อ่านคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการต่อไปนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมได้ จึงเห็นควรแต่งตั้งพระภิกษุที่ได้รับการเสนอขอแต่งตั้งมา ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จึงจัดให้มีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นประกอบด้วย เจ้าอาวาส ๔ รูป รองเจ้าอาวาส ๑๐ รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑๙ รูป และครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖ รูป

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ภาวะปกติหรืออยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะดำเนินการได้ จักได้นิมนต์พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสที่เห็นสมควรต่อไป ..

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม จ.นครนายก