นายไมตรีไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่บ้านเนินน้อย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอท่าตะเกียบ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายไมตรีไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม D-HOPE บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบนั้น ถูกจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ประกอบด้วย ต่อยอด , ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยกิจกรรมในวันนี้มุ่งเน้นความสำคัญที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องพัฒนาระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และสร้างความหลากหลายในการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม D-HOPE ที่บ้านเนินน้อย อำเภอท่าตะเกียบ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ และรองรับการบริการนักท่องเที่ยวที่มาในอำเภอท่าตะเกียบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา