ราคาอ้อยวันนี้ ชาวไร่บอกว่ายังไม่คุ้มทุน อบต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์นะ จะบอกให้