นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ.คลองเขื่อน พร้อม ป.อาวุโส นายก อบต. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลก้อนแก้ว  ซึ่งก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ส่งเสริม ต่อยอด และจำหน่าย ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น เพิ่มช่องทางการขายทั้งขายปลีกขายส่ง และขายแบบออนไลน์ ยกระดับด้านการผลิต ส่งเสริมให้คนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้จากปัจจัยเหล่านี้ได้อีก โดย เฉพาะกลุ่ม ผู้ผลิตผ้าบาติก นำโดย นายโรจน์ศักดิ์ ไทยนิยม กำนันตำบลก้อนแก้ว (ที่ปรึกษา) กลุ่ม ฯ เป็นเสื้อที่ตัดจากผ้าบาติกที่ย้อมโดยกลุ่มและตัดโดยกลุ่ม ที่เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ผ้าทอที่ผลิตนั้นเป็นผ้าบาติก พิมพ์ลายขอ ซึ่งเป็นลายพระราชทานที่สวยงามและทรงคุณค่า สอดรับกับการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของข้าราชการ จึงทำให้เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดตอนนี้

ทั้งนี้ นายอำเภอได้มีนโยบายสนับสนุนสินค้าของชุมชน โดยการให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน สวมใส่เสื้อจากผ้าบาติกลายขอ ทำให้เกิดการผลิตเป็นจำนวนมาก เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นรายได้เสริมแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นรายได้หลักในขณะนี้ได้อีกด้วย ซึ่งทุกฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือ เพื่อทำการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ในการสั่งสินค้าของกลุ่ม ในกรณีที่มีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสินค้าทำมือ ไม่ได้ใช้เครื่องจักรและมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง การมีออเดอร์เข้ามาแต่ละครั้งหากเป็นจำนวนที่มาก ก็จะได้ในราคาที่ถูกลง

ตำบลก้อนแก้วถือว่าเป็นตำบลแรก ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับตำบลอื่นๆ ต่อไปได้ เพราะอำเภอคลองเขื่อนยังมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และหลากหลายในภาคเกษตรกรรม อาทิ มะพร้าว มะม่วง ปลา กุ้ง ฯลฯ ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาพื้นถิ่นของแต่ละตำบล    นายอำเภอกล่าวทิ้งท้ายว่า “อย่างไรก็ตามหากส่งเสริมเรื่องรายได้ของคนในชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนแล้ว ก็จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ที่ดี ตามมาอย่างแน่นอน” 

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ฉะเชิงเทรา