นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานในพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 

ทั้งนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรายงานภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ และแผนปฏิบัติการรองรับ เน้นกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติระดับพื้นที่เน้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม และการควบคุม เฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยง  

ในโอกาสนี้  รมว.ทส.  ได้กล่าวถึงโครงการชิงเก็บ ลดเผา  ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า โดยร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนสร้าง ความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันรักษาป่า การจัดการเชื้อเพลิงในป่า และการนำเชื้อเพลิงจากป่ามาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน  ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน   นอกจากนี้ยังช่วยอส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า และทันต่อสถานการณ์ พร้อมกันนี้ รมว.ทส.  เป็นประธานในการปล่อยกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติเหยี่ยวไฟ  เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า  และขบวนรถปฏิการดับไฟป่าพร้อมทั้งชมการสาธิตการนำนวัตกรรมการป้องกันไฟป่ามาประยุกต์ใช้  และการสาธิตการแปรรูปเชื้อเพลิง

นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้    ได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของกรมป่าไม้ โดยวางเป้าหมายในการชิงเก็บ 1,500 ตัน และชิงเผา 155,000 ไร่  พร้อมทั้งเตรียมกำลังพล 520 นาย และเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ 135 นาย ประจำจุดต่างๆ ตามพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร / ลำปาง