แม้อ้อยจะเป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่ามันสำปะหลังและข้าว แต่ลึกลงไปแล้ว ต้นทุนต่อตันยังสูงกว่าราคาที่ภาครัฐและโรงงานกำหนดให้นะจะบอกให้