นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565  (field day ) & ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทางเลือก อำเภอกะปง โดยมีนายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอกะปง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก.อำเภอกะปง กล่าวต้อนรับ

ภายในงาน ประกอบด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีมังคุดและทุเรียน จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ / การพัฒนาคุณภาพทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงา / เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม / การจัดการดินปุ๋ยในสวนไม้ผล / การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

มีกิจกรรมการเสวนาสินค้าเกษตรทางเลือก (ทุเรียน และ มังคุด) นอกจากนี้ มีนิทรรศการและการให้บริการจากหน่วยงานบูรณาการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน สถานที่จัดงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกะปง หมู่ที่ 4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา