นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ารับพระราชทานปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับทูลเกล้าถวายจากสมาชิกชาวประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3000 กิโลกรัม

นำโดย นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน จากนั้นจึงส่งมอบให้กับ พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ นำไปรวบรวมกับของจังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม เพชรบุรี จังหวัดชุมพร และองค์กรสะพานปลา ก่อนที่จะนำไปจัดทำพิธีส่งมอบให้แก่ผู้แทนโครงการ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับต่อไป

ซึ่งโครงการดังกล่าว กองทัพเรือได้ร่วมกับกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 สมาคมการประมงในจังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และองค์กรสะพานปลา ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง กะปิ เกลือ และน้ำปลา ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และ ประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 26 โดยจะมีกำหนดการจัดพิธีส่งมอบให้แก่ผู้แทนโครงการ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก เมื่อปลายปี พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่านป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน หรือ(โรคคอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง”โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน”ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการโครงการในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

https://youtu.be/DDhd_-vwf_U

ภาพ-ข่าว วันชัย จ.ประจวบฯ