“ปั่นนํ้าใจไม่ทิ้งชุมชน” สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ มอบของชังชีพให้ชาวบ้าน

1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จํากัด โดยมีนายภูสิต กิจนุเคราะห์ ประธานกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด พร้อมด้วยรองประธาน เลขานุการ คณะกรรมการและสมามาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด ได้ร่วมกันปั่นนํ้าใจไม่ทิ้งชุมชน จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 42 ชุด ให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   โดยได้มีทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ในชุมชนตั้งจุดคัดกรองประชาชนในชุมชนที่เข้ารอรับสิ่งของ  รวมทั้งการจัดแถวเว้นระยะห่าง  ตามมาตรการป้องกันปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

“ปั่นนํ้าใจไม่ทิ้งชุมชน” สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ มอบของชังชีพให้ชาวบ้าน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำหรับการจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนตําบลคลองใหญ่ โดยเป็นการมอบข้าวสาร  ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม  และนํ้ามันพืชเป็นต้น ให้กับประชาชนในชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบจาก COVID – 19 รวมทั้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนเป็นวงกว้างรวมทั้งครอบครัว ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้ เพื่อเป็นการหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงทําให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งสหกรณ์เป็นสถาบันที่มีหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรต่อชุมชนในการดําเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและในการดํารงชีพของประชาชน ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พศ.2561 เพื่อเป็นทุนในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการการดําเนินการของสหกรณ์บ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด  ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ถึงครัวเรือน ในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  – พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here