ไทยเขยื้อนโลกได้ ไทยมีทุนทางสันติภาพมากกว่าใคร (2)

10

หากสันติภาพคือสุขภาพ (PEACE IS HEALTH)

PMAC ก็เป็นทุนทางสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ของไทย

         วิธีขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ๆ วิธีหนึ่งคือ นำไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางความคิด และการปฏิบัติที่เข้มแข็ง

เรื่องสุขภาพเป็นโครงสร้างทางความคิดและการปฏิบัติที่ใหญ่โตทั่วโลกและเข้มแข็ง แนวคิด Health For All ขององค์การอนามัยโลก หรือ Health and Well – Being of Mankind Around The World ของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เมื่อแรกตั้ง เป็นความคิดใหญ่ที่คนเห็นคุณค่าทั้งโลก โครงสร้างขององค์การอนามัยโลกครอบคลุมทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค สำนักงานในประเทศ สมาชิกทุกประเทศทั่วโลก และโครงสร้างของระบบสุขภาพในแต่ละประเทศ และเรื่องของบริการสุขภาพก็สัมผัสกับชีวิตของคนทุกคน ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน วิกฤตโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้คนทั้งโลกตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบสุขภาพยิ่งขึ้น

         สุขภาพคือทั้งหมด (Health is the whole)

         ฉะนั้น แน่นอนว่า สันติภาพคือสุขภาพ (PEACE IS HEALTH)

สันติภาพหรือสันติภาวะเกิดจากบูรณาภาพและดุลยภาพ อะไรที่ไม่สมดุลจะวุ่นวาย ปั่นป่วน รุนแรง ความสมดุลทำให้เกิดความสงบ ความเป็นปรกติ และสุขภาวะ เพราะฉะนั้นความสงบหรือสันติภาวะกับสุขภาวะจึงเป็นเรื่องเดียวกัน ลองจินตนาการดูก็ได้ว่าถ้าโลกมีสันติภาพ ไม่มีการรบราฆ่าฟัน ผู้คนต้องล้มตาย บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่ต้องสะสมอาวุธมูลค่ามหาศาล แต่ทุกประเทศร่วมมือกันในการขจัดความยากจน และความไม่เป็นธรรมต่างๆ ทรัพยากรและความรู้ที่มีร่วมกันทั้งโลกพอเพียงที่จะทำให้คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ กินอิ่ม นอนหลับ และปลอดภัย

สุขภาพของคนทั้งมวล (Health For All) เป็นไปได้จริงๆ

         ฉะนั้น สันติภาพจึงสำคัญยิ่งนักต่อสุขภาพ

         ประเทศไทยมีทุนใหญ่ในระบบสุขภาพ ทุนระบบสุขภาพของไทยจึงเป็นทุนทางสันติภาพด้วย

         นอกเหนือไปจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นสากล สสส. สปสช. สวรส. สช. แล้ว ยังมีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Foundation) ซึ่งมอบรางวัลระดับโลกให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำนองเดียวกับรางวัลโนเบล แต่กว้างกว่าทางด้านสาธารณสุข มูลนิธินี้ทำงานมากกว่า ๒๐ ปี ด้วยมาตรฐานอันสูงยิ่ง หลายคนได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลก่อนได้รับรางวัลโนเบล ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคนหนึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ตลอดจนตัวผู้ได้รับรางวัลเอง ทำให้ประเทศไทยมีการเชื่อมต่อกับระบบสุขภาพทั่วโลก

         นอกจากนั้นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ยังจัดให้มีการประชุมนโยบายสุขภาพระดับโลกที่เรียกว่า PMAC (Prince Mahidol Award Conference) เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้ร่วมจัดหลายองค์กร เช่น กระทรวงสาธารณสุขไทย องค์การอนามัยโลก มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เป็นต้น ผู้นำนโยบายสุขภาพคนสำคัญๆ ทั่วโลกต่างมาร่วมประชุม ในการประชุม PMAC กระบวนการเตรียมประชุม การประชุม และเนื้อหาของการประชุม ทำให้ PMAC เป็นจุดเชื่อมโยงระบบสุขภาพทั่วโลก ผู้ประสานงานการประชุม PMAC คนสำคัญคือ นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ซึ่งมีความสามารถในการติดต่อเชื่อมโยงได้ทั่วโลก

         เมื่อสันติภาพคือสุขภาพ PMAC จึงเป็นทุนยิ่งใหญ่ เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาพโลก

King Bhumibol International Peace Conference

(การประชุมสันติภาพนานาชาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล)

         เพื่อสนองพระราชดำรัสที่ว่า “ประเทศไทยเหมาะการที่นานาประเทศจะมาคุยกันเรื่องสันติภาพ” ควรจัดให้มี King Bhumibol International Peace Conference (KBIPC) ในประเทศไทยเป็นประจำ

         โดยมีการตั้ง King Bhumibol International Peace Foundation มูลนิธิสันติภาพนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

         ผู้ที่เหมาะจะดำเนินการจัดตั้งมูลนิธินี้คือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นตัวแทน ดร.สุเมธ ในฐานะที่ทำงานโครงการในพระราชดำริอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน และเคยมีดำริว่าพระเจ้าอยู่หัวน่าจะทรงได้รับการถวายรางวัลโนเบลสันติภาพ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ในฐานะที่ถวายเงินสมทบมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นประจำ จึงถือว่าเป็นผู้เห็นคุณค่าเรื่องนี้

         PMAC และสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ อาจเป็นเจ้าภาพร่วมจัด หรือทำงานเชื่อมโยงในรูปใดรูปหนึ่ง นอกจากนั้น APRC (Asian Peace and Reconciliation Council) ที่ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธาน ก็อาจจะเชื่อมโยงกับงานของมูลนิธิสันติภาพนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ทางใดทางหนึ่ง

วิธีการขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพโลก

 • จัดประชุมวิชาการสันติภาพนานาชาติในประเทศไทย เป็นประจำ

โดยเริ่มต้นเชิญนักวิชาการสันติภาพที่มีชื่อเสียงจาก ๔ กลุ่ม คือ

 • อเมริกัน
 • โลกอิสลาม
 • จีน
 • รัสเซีย

(ร่วมกับไทย)

           นักวิชาการสันติภาพไทยที่เหมาะจะดำเนินการประชุมนี้คือ ศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์ชัยวัฒน์เป็นมุสลิมด้วย และเป็นนักวิชาการสันติภาพที่มีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง และอยู่ในฐานะที่จะรู้จักนักวิชาการสันติภาพนานาชาติ ทั้งอเมริกัน ทั้งมุสลิม สำหรับจีนประธานสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ อาจช่วยได้

           นักสันติภาพอาวุโสไทยก็ยังมีอีกหลายท่าน เช่น พิชัย รัตนพล, มาร์ค ตามไท, โคทม อารียา, พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์, วันชัย วัฒนศัพท์, สุริชัย หวันแก้ว, พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เป็นต้น

           การที่สามารถจัดประชุมวิชาการสันติภาพระหว่าง อเมริกัน – มุสลิม – จีน – รัสเซีย ถ้าทำให้เป็น high profile จะส่งกระแสความเป็นกลางของประเทศไทยทันที เมื่อการประชุมนี้ได้รับความนิยม ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 • เชื่อมโยงการประชุมสันติภาพกับ PMAC ให้ระเบียบวาระเรื่อง สันติภาพคือสุขภาพ ซึมซ่านเข้าไปสู่ระบบสุขภาพโลก และตีกลับมาเป็น All For Peace หรือ คนทั้งมวลเพื่อสุขภาพ
 • เครือข่ายสันติภาพและสุขภาพ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกใหม่ (New Consciousness) จิตสำนึกเก่าที่เล็กและคับแคบนำไปสู่การคิดและทำแบบแยกส่วน ทำให้โลกเสียสมดุลและไร้ สันติภาพ จิตสำนึกใหม่เป็นจิตใหญ่ที่เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งหมด (One Wholeness) เกิดความเป็นอิสระ ความสุข และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง อันเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล

           เมื่อจิตสำนึกเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน

           เพราะฉะนั้น การสร้างจิตสำนึกใหม่คือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับโลกใหม่ ซึ่งเป็นโลกแห่งสันติภาพ New Consciousness and Peace ต้องไปด้วยกัน

 • การพัฒนาอย่างสมดุล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เป็นไปเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล สันติภาวะ หรือสันติภาพเกิดจากการพัฒนาอย่างสมดุล โลกต้องการการพัฒนาใหม่ คือการพัฒนาอย่างสมดุล เพราะฉะนั้นกระบวนการสันติภาพ ต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ประเทศไทยต้องสร้างการพัฒนาอย่างสมดุลให้เป็นตัวอย่างที่ชาวโลกจะมาดูได้
 • เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องสันติภาพ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปีละหลายสิบล้านคน ถ้าจัดระบบการเรียนรู้เรื่องสันติภาพให้เป็นที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์แสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ ก็เป็นโอกาสที่ชาวโลกจะมาเรียนรู้เรื่องสันติภาพปีละหลายสิบล้านคน
 • การเรียนรู้ร่วมกันของคนทั้งโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันของคนทั้งโลก โดยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน (Interactive learning) ขนาดใหญ่ทั้งโลก เกิดจิตสำนึกใหม่และปัญญาร่วม (Collective wisdom) ขนาดใหญ่เพื่อสันติภาพ นวัตกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งโลก
 • มอบรางวัล King Bhumibol for Peace ให้ดีกว่ารางวัลโนเบลสันติภาพ
 • ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพ ศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่อง ความเมตตาและการอยู่ร่วมกัน ไม่มีศาสนาใดเลยที่สอนว่าจงไปแข่งขันแย่งชิงกันอย่างเสรี ความเมตตาหรือมิตตะ ได้แก่ ความเป็นมิตรนำไปสู่การอยู่ร่วมกัน ความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนำไปสู่สันติภาพ หัวใจของศาสนาทุกศาสนาคือสันติภาพ ศาสนาจึงเป็นพลังเพื่อสันติภาพ มีความพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนาโดยองค์กรต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี อีกวิธีหนึ่งคือให้การขับเคลื่อนเรื่องความร่วมมือระหว่างศาสนา ให้เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวอีก ๗ เรื่อง ดังกล่าวใน ๑ – ๗ อันเนื่องมาจากมูลนิธิสันติภาพนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล รวมกันเป็น ๘ เรื่อง หรือมรรค ๘ เพื่อสันติภาพโลก

           องค์กรที่เหมาะที่จะประสานการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพ อาจเริ่มต้นด้วย ๓ องค์กร คือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง มีปัญญาชนชาวพุทธที่เก่งๆ จำนวนมาก ส่วนมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้พูดและเขียนเรื่องสันติภาพโลกเอาไว้เป็นอันมาก และอีกประการหนึ่งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มี ๔ อุบาสก ซึ่งมีคุณภาพสูงอันได้แก่

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช   ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ
 • ดร.วิรไท สันติประภพ                     ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
 • นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ
 • สันติกโร คนอเมริกันที่เคยบวชเรียนอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาส และเป็นศิษย์ที่เรียนรู้จากท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างมากที่สุด กับมีความรู้ทางศาสนาสากลอีกด้วย

           นายแพทย์วิจารณ์นั้นยังเป็นประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และประธานจัดประชุม PMAC ดังกล่าวในตอนที่ ๖ ด้วย ดร.วิรไท นักเศรษฐศาสตร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ย่อมมีวิสัยทัศน์โลกและทักษะในการจัดการ ส่วนคุณหมอบัญชาเป็นศิษย์ใกล้ชิดท่านอาจารย์พุทธทาส และผู้ริเริ่มตั้ง มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และเป็นผู้จัดการด้วย

           ผมเรียกทั้ง ๔ ว่าเป็น ๔ อุบาสกสวนโมกข์ มีสมรรถนะที่จะทำการใหญ่ และการใหญ่ที่สุดในโลกคือ การสร้างสันติภาพโลก ชาวพุทธจงรวมกันเพื่อการนี้

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙

         เลข ๙ เป็นเลขมงคล คนไทยส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้เกิดในรัชกาลที่ ๙ และมีความภูมิใจที่จะประกาศว่า “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙” อัจฉริยะกษัตริย์ที่เขารักและเทิดทูนในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ ทรงเป็นทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อสันติภาพโลก หากคนไทยร่วมกันใช้ทุนเพื่อสันติภาพที่ประเทศไทยมีมากกว่าชาติอื่น ขับเคลื่อนเขยื้อนโลกไปสู่สันติภาพได้ ก็จะเป็นการบูชาคนที่ควรบูชาดีที่สุด และเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่า คนไทยมีศักยภาพที่จะเขยื้อนโลกได้ King Bhumibol International Peace Foundation จะจารึกอยู่ในหัวใจของคนทั้งโลก ชั่วฟ้าดินสลาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here