โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรจัดพิธีไหว้ครูนิวนอร์มอล(สุพรรณบุรี)

30

         ที่ จ.สุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครูจัดพิธีไหว้ครู New normal ประจำปีการศึกษา  2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน โดยได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  และเป็นการรักษาประเพณีการไหว้ครูของโรงเรียนไว้เป็นประจำทุกปี  โดยโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลรวมทั้งแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด              

สำหรับรูปแบบพิธีไหว้ครู  New normal  โรงเรียนได้นำสื่อโซเชียลมาใช้ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ ถือเป็นแห่งแรกในการสร้างมิติใหม่ของโรงเรียนเกือบ 30,000 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตลอดพิธีการไหว้ครู ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม  เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  โดยได้แบ่งสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ที่ห้องประชุมใหญ่จะมีเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูฝ่ายบริหาร วงดนตรีไทย และส่วนที่ 2 จะเป็นห้องเรียนซึ่งมีเกือบ 40 ห้องเรียน  นักเรียนจะไม่มานั่งรวมกันจำนวนมากในห้องประชุมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา แต่จะเปลี่ยนมานั่งทำพิธีในห้องเรียนของตนเอง 

โดยกำหนดให้แต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนจำนวน 2 คน  เดินถือพานไหว้ครูนำมามอบให้กับคณะผู้บริหาร สำหรับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนก็จะทำพิธีไหว้ครูไปพร้อมๆกันด้วย โดยจะมอบดอกไม้ธูปเทียนให้กับครูประจำชั้นของตนเอง ระหว่างการดำเนินพิธีการไหว้ครูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นักเรียนที่อยู่ตามห้องเรียนต่างๆเกือบ 40 ห้อง ก็จะได้รับชมสัญญาณภาพและเสียง พร้อมกับปฏิบัติขั้นตอนต่างๆของพิธีไหว้ครู ผ่านการถ่ายทอดสดจากช่องทางสื่อโซเชียล คือ Youtube และ Facebook Live ทางหน้าจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งไว้ทุกห้องเรียน 

มงคล สว่างศรี ภัทรพล  พรมพัก ธนกฤต  แตงโสภา  ไพรัช  ภมรพล โสภณ  สว่างศรี นิกร  สิงห์พิมาตร์ นพดล แก้วเรือง ดนัยภพ  สังข์สุวรรณ /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here