โรงเรียนวัดหูแร่ ใช้คุณธรรมหล่อหลอม จิตใจ เยาวชนเป็น คนดี เก่ง มีสุข

4

ที่ โรงเรียนวัดหูแร่ นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูแร่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านบ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  นำคณะครู นักเรียน ช่วงชั้นที่ 1โรงเรียนวัดหูแร่  เข้าค่ายคุณธรรม แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 103 คน โดยมี พระครูสุวิมล. ธรรมวาที เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ ควนเขาวัง..ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน แก่  นักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่นักเรียน ผ่านกิจกรรม อาทิ การฝึกบำเพ็ญทางจิตภาวนา,การปลูกฝังจริยธรรม ให้มีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา , กตัญญูกตเวที ,อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เพื่อการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   จากการพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม สำหรับการพัฒนาตนและสังคม 

นางประภาฯ กล่าวว่า  โรงเรียนดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความซึมซับ หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจ และร่างกายที่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข   อย่างไรก็ตาม  กิจกรรมดังกล่าว หากนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมถูกวิธี  ตามแบบแผนที่ดี เข้าใจบทบาทของตนเอง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  โดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมกตัญญูกตเวที กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างความสามัคคี เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และจะส่งผลให้มีสมาธิในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here