โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ“พระมงคลสุทธิคุณ

9

 ที่ศาลาการเปรียญวัดบางสมัคร  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ“พระมงคลสุทธิคุณ” (ฟู อติภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร และ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง  ซึ่งมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 02.00 น.  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สิริอายุ 99 ปี พรรษา 79   โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ  และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ เป็นเวลา 3 วัน

พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร และ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง  เป็นพระภิกษุที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ง านด้านศาสนามามากมายตลอด 79  ปีที่อยู่ในเพศบรรพชิต เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางธรรมและมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสังคมอย่างมากมายมานานถึง 79 ปี   หลวงปู่ฟู เป็น “สังฆโสภณ” เป็นผู้ที่ทำให้หมู่คณะมีความงดงามยิ่งนัก ทำให้ผู้ปฏิบัติตามท่านและสังคมนั้นๆ และหมู่คณะนั้นเกิดความงดงาม จากคุณงามความดีของหลวงปู่ฟู ซึ่งทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะ  ได้รับพระราชทาน รางวัลเสมาธรรมจักร สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเป็น  คนดีศรีบางปะกง ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาปรัชญาศาสนา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  และได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใน สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จึงนับได้ว่า  พระมงคลสุทธิคุณ ได้นำธรรมะ และปรัชญาความรู้ในทางพระพุทธศาสนา และความสามารถพิเศษของท่านมาบูรณาการกัน เพื่อสร้างประโยชน์และเกิดความร่วมมือกันของวัด บ้าน โรงเรียน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่อง “บวร “ ผลงานและความสำเร็จของหลวงปู่ฟู เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ อันนำไปสู่ความเจริญของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

สำหรับการสวดพระอภิธรรม “พระมงคลสุทธิคุณ” (หลวงปู่ฟู) กำหนดสวดทุกวัน เวลา 18.00 น. เป็นเวลา 100  วัน   ณ ศาลาการเปรียญวัดบางสมัคร

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here