โครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง ของบุญรอดเอเซียเบเวอเรช คว้ารางวัล โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 64

10

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี บริษัทในเครือ บุญรอดบริวเวอรี่ ได้รับรางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็น “สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564”  จากโครงการ “โรงเรียนเกษตรพอเพียง” โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเกณฑ์การคัดเลือกจากสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานตลอดจนชุมชนรอบๆ ด้วยแนวคิดทางทางการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์      

ทั้งนี้ โครงการ “โรงเรียนเกษตรพอเพียง” เป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้ทำโครงการนี้ร่วมกับโรงเรียนชาวนาจ.เชียงราย ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้มีโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนแก่บรรดาเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในทั่วประเทศ และโครงการนี้ได้เติบโตงอกงามผลิออกดอกออกผล จนขยายมาสู่การทำแปลงเกษตรในสถานประกอบการของบริษัทฯ ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ฯ กว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในโรงงานนำมาทำเป็นแปลงผักปลอดสารและสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดินและเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดย บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ได้ใช้พื้นที่ในสถานประกอบการ จัดทำเป็นแปลงเกษตรแบบปลอดสารเคมี โดยได้ปลูกข้าวหอมมะลิ พืชสวนครัวและผักตามฤดูกาล ขุดบ่อเลี้ยงปลา แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและนำไปแบ่งปันให้โรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารกลางวันให้นักเรียน รวมทั้งมอบให้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน ได้นำไปบริโภคในครัวเรือน เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ  นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำความรู้ด้านการเกษตร พร้อมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้พนักงานและชาวบ้านในชุมชน นำไปขยายพันธุ์เพาะปลูกในแปลงเกษตรของตัวเองที่บ้าน  เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน และยังสามารถทำเป็นอาชีพรองช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย    

ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด  ก็ได้นำผลผลิตที่่ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้มีส่วนในการช่วยดูแลชาวบ้านและชุมชนในด้านความเป็นอยู่ ผ่านโครงการสิงห์อาสาต่างๆ ด้วยการจัด “รถพุ่มพวง” นำผลผลิตจากแปลงเกษตรในโรงงาน ทั้งผักและผลไม้สดๆ ปลอดสาร ใส่รถออกตระเวนเดินทางไปมอบถึงมือชาวบ้านยังจุดต่างๆ เป็นการเติมกำลังใจ มอบความสุข บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยคลายความทุกข์ในวิกฤตที่เกิดขึ้น ผลผลิตพืชผักต่างๆ จากแปลงเกษตรเหล่านี้ จึงประหนึ่งเป็นเสมือนสายใยเชื่อมใจ ช่วยสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชาวบ้านในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน    

นอกจากนี้ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ยังได้นำผลผลิตต่างๆ มาแปรรูปปรุงเป็นอาหาร ในโรงครัวของบริษัทฯ นำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบๆโรงงานกว่า 1,300 ครัวเรือนที่ต.พระงาม อ.พรหมบุรี รวมทั้งยังได้นำอาหารที่ปรุงจากพืชผักจากแปลงเกษตรของโรงงานและน้ำดื่มสิงห์ ไปมอบให้กับบรรดาอาสาสมัครสาธารณสุข  บุคคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรเหล่านี้ ที่ต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยอย่างมากจากการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากในแต่ะวันในช่วงภาวะวิกฤตโควิด         

การดำเนินโครงการ “โรงเรียนเกษตรพอเพียง”  ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัทในเครือ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือดูแลสังคมและพนักงานในองค์กร รวมทั้งชุมชนตลอดมา ตอกย้ำแนวคิดของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิด “องค์กร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”  ที่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงทำให้บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรซ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ” โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงงาน ประจำปี 2564” ดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here