โครงการธนาคารสัตว์น้ำชุมชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

29

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม นับเป็น ความอัจฉริยะในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผลการดำเนินของโครงการ ร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม แบบมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง โดยใช้แหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ซึ่งกรมประมงได้บรรจุโครงการเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 100 ชุมชน และพร้อมจะน้อมนำ พระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ขับเคลื่อนโครงการต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here