โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน รับคณะครู นักเรียน รร.หันคาพิทยาคม เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงกสิกรรมธรรมชาติ “ตามรอยเท้าพ่อ”

3

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และ ผู้อำนวยการโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน มอบหมายให้ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ให้การต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 33 คน เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เช่น การเลี้ยงไก่, การปลูกผักเชียงดา, การปลูกการมุ้ง, การเลี้ยงกบ, การเพาะถั่วงอกปลอดภัย, การปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตน้ำส้มควัน, สารชีวภัณฑ์, ปุ๋ยมูลไส้เดือน, การผลิตพันธุ์ปลา และการเพาะกล้าพันธุ์ผัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์ ได้นำไปขยายผลและเป็นแบบอย่างประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ถุงนำมาให้ในการเพาะพันธุ์ และนำแจก และนำความรู้ที่ได้รับไปสอนชาวบ้าน ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้น ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับกำลังพลของหน่วยทหาร เพื่อเป็นการสืบสานต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชน  โดยมีผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ แห่งนี้ อย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here