แม่ฮ่องสอน โครงการฮับโหมโจมต้อน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบสุขภาพของ รพสต.

2

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดโครงการฮับโหมโจมต้อน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายระบบสุขภาพด้านบริการ วิชาการ ในการร่วมบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์สุขภาพ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง (รพ.สต.ถ้ำลอด / รพ.สต.บ้านน้ำดิบ / รพ.สต.บ้านต่อแพ / รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย / รพ.สต.บ้านเมืองแปง  และ รพ.สต.หมอกจำแป่) , ประธาน อสม. และ อสม.ทุกหมู่บ้านในเขต รพ.สต. ทั้ง 6 แห่ง , คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  , ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 140 คน  และจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4  พฤศจิกายน  2566

ในการจัดโครงการครั้งได้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และนายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมลงนาม  มี นายรภัสสิทธิ์  นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางเรณู นะนักวัฒน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นพยาน

พร้อมนี้  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร  อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบชุดปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง และได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบาย Good Health and Well-Being ตามแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง (Wellness Center) / การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และยังมีการบรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  / การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก  / การให้ความรู้เรื่อง ข้อระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  ของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน / แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน / วัฒนะรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  รวมถึงผู้บริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 6 แห่ง ยังได้ร่วมกันนำเสนอแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการดำเนินงานเชิงรุกต่อที่ประชุมอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ทศพล จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here