แม่ฮ่องสอน ฟื้นประเพณีปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญชาวละว้า ธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยตามรอยพ่อทรงพระราชทานให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน  การปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยที่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ของชาวละว้าในจังหวัด โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง โดยในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมผ่านเกณท์จนบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกล จากนั้นผู้ที่เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันไถและปลูกข้าว เพื่อเตรียมนำเข้าสู่โครงการ  “ข้าวขึ้นหลอง” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชดำริการดำเนินงานของธนาคารข้าว การให้บริการจากหน่วยงานราชการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวดอยป่าแป๋ปลอดสารพิษ ผักและผลไม้สดจากโครงการหลวงป่าแป๋ การประกวดพืชผลทางการเกษตรของราษฏรในพื้นที่

 วันธนาคารข้าวตรงกับวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี โดยธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะหรือละว้า  บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังเกิดเหตุการณ์ยุ้งข้าวของหมู่บ้านที่เก็บไว้บริโภคตลอดปีถูกไฟไหม้ พระองค์ทรงรับทราบข้อมูล จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุน 20,000 บาท พร้อมทั้งก่อตั้งธนาคารข้าวขึ้น เพื่อให้ราษฎรหยิบยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ำ และให้ชาวบ้านร่วมกันดูแลพร้อมพระราชทานแนวทางดำเนินงานไว้อย่างละเอียด มีคณะกรรมการควบคุมเก็บรักษาพิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน จัดทำบัญชีของธนาคารข้าว ราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคในยามจำเป็นให้ยืมข้าวไปใช้จำนวนหนึ่ง เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็นำมาคืนธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำนวนเล็กน้อยตามแต่ตกลงกัน ทั้งนี้หากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ จะมีข้าวที่หมุนเวียนในธนาคารจะไม่มีวันหมด และจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้มีข้าวสำหรับบริโภคตลอดไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here