แม่ฮ่องสอน พัฒนาสินค้าแปรรูปจากมัลเบอร์รี่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมการพัฒนาศักยภาพสินค้าแปรรูปจากผลไม้ สู่ตลาดการค้าเสรี

2

ที่ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ และนายพลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล ผู้อำนวยการส่วนประสานงานเครือข่าย 2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องโครงการพัฒนาความพร้อม ทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี (ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์) “การพัฒนาศักยภาพสินค้าแปรรูปจากผลไม้ สู่ตลาดการค้าเสรี” ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป และการค้าของสินค้าผลไม้มัลเบอร์รี่       

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรี (FTA) การใช้ประโยชน์จากการค้าเสรี และการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์รับมือกับผลกระทบ จากการเปิดเสรี ทางการค้า เรียนรู้และเข้าใจการบริหารด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ส่งออกและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีนางสาวณิชทิพย์ มูลแก้วกรรมการผู้จัดการ หจก. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนมีความยินดี ที่ได้มีโอกาส พบเจอ ท่านรองอธิบดี กรมเจรจา ระหว่างประเทศ มาเยี่ยม หจก. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ ได้ประโยชน์ทุกภาคส่วน ให้กับชุมชนผู้ปลูกและให้ชาวบ้านมีงานทำไกล้บ้าน และในหมู่บ้านก็มีโรงงานผลิตน้ำ มัลเบอรี่ (QUEEN BERRY) ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความโดดเด่นโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO มาแล้ว

ภาพ-ข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here