แม่ฮ่องสอน ทหารพราน 36 ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว สร้างรอยยิ้มกลับคืนให้กับชาวนา

3

กำลังทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 3601 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับราษฎรในพื้นที่บ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว บนเนื้อที่จำนวน 8 ไร่ ให้แก่ นายทูแฮ กุศลทรัพย์ อายุ 46 ปีบ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ

ส่วน กองร้อยทหารพรานที่ 3603 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว บนเนื้อที่ 5 ไร่ ให้แก่ นางวรรณณิกรณ์ แสงเทียนงาม ซึ่งเป็นราษฎรบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเนื่องจากภาวะข้าวที่ตกต่ำ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานทหารในพื้นที่ด้วย

สำหรับการช่วยชาวนาเก็บเกี่ยว ผลผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยแบ่งเบาภาระของชาวนา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา และแบ่งเบาภาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ชาวนา

อีกทั้ง ยังเป็นการสืบสานประเพณีการเกี่ยวข้าว ที่มีมาแต่โบราณ ในการลงแขกเอามื้อเกี่ยวข้าว ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวิธีการทำนาที่เป็นอาชีพหลักและสำคัญของคนไทย ที่ได้สืบทอดกันมา ตั้งแต่ครั้งโบราณ และที่สำคัญยังเป็นเปิดโอกาสให้กำลังพลทหารพรานได้เรียนรู้เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการทำนา ที่ปลอดสารพิษ ตามวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านแต่ดั้งเดิม

ข้าวจึงไม่ใช่เพียงพืชที่ใช้บริโภคเป็นอาหารหลักอย่างเดียว หากแต่คือสมบัติของชาติ คือ จิตวิญญาณ วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชนชาวไทยอย่างแท้จริง  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรื่องของข้าว และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าว ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมข้าว” ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงปรับตัวของสังคมไทย ในยุคข้อมูลข่าวสารตามกระบวนการโลกาภิวัตน์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะทำลายเรื่องราวเหล่านี้ให้สูญหายไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ของคนไทยสืบไป

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here