แม่ฮ่องสอน ดันเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

4

นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจ มาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการผลิตพืชอาหารแบบปลอดภัย จนถึงเกษตรอินทรีย์ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสามารถ เป็นผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถยกระดับเกษตรกรจากเกษตรปลอดภัยสู่ เครือข่ายวิถีเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถผลิตพืชผักสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ที่หลากหลายและมีปริมาณสม่ำเสมอออกสู่ตลาดต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here