แม่ฮ่องสอน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมการพัฒนาศักยภาพสินค้าแปรรูปจากผลไม้ (มัลเบอร์รี่)สู่ตลาดการค้าเสรี

1

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ และนายพลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล ผู้อำนวยการส่วนประสานงานเครือข่าย 2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องโครงการพัฒนาความพร้อม ทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี (ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์) “การพัฒนาศักยภาพสินค้าแปรรูปจากผลไม้ สู่ตลาดการค้าเสรี” ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป และการค้าของสินค้าผลไม้มัลเบอร์รี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรี (FTA) การใช้ประโยชน์จากการค้าเสรี และการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์รับมือกับผลกระทบ จากการเปิดเสรี ทางการค้า เรียนรู้และเข้าใจการบริหารด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ส่งออกและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี’

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here