แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกัน รองเจ้าคณะจ.สงขลา เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพอเพียง นาทวีโมเดล

2

ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพอเพียง นาทวีโมเดล “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่4 “ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวได้อีกครั้ง โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี,นายเจ๊ะหมัน หะและ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สงขลา ,นายวิทศักดิ์ จำเริญสิต นายอำเภอนาทวี,เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำศาสนา ,ผู้นำท้องถิ่น ,กลุ่มเกษตรกร,นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในพื้นที่นาทวีมีกิจกรรมมากหมายที่ผ่านความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ วันนี้ดีใจที่มีได้มีโอกาสมาร่วมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนา การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมร่วมกันพลิกฟื้นนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า 15 ปีให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างให้ทั้ง 2 ศาสนาได้มีความรักความสามัคคีกันได้ผลผลิตข้าวมาบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นปัจจุบันได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไปนับว่าเป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญคือได้สร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 สำหรับโครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ริเริ่มขึ้นโดยพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ร่วมมือกับชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมร่วมกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากกว่า 15 ปี ซึ่งโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักษ์ เป็นการนำร่องปลูกข้าวบนพื้นที่นาของพระอาจารย์ภัตร อริโย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์อันดีของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอโดยร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชน

โดยภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวข้าว นิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านต่างๆ การจำหน่ายสินค้าของดีในพื้นที่อำเภอนาทวี การแสดงชุดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดรับของขวัญ จากโรงเรียนบ้านนาทวี รวมถึงการกล่าวสัมโมทนียกถา โดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี การแสดงผ้าไทยของกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีความปรองดองของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการเก็บเกี่ยวข้าว และยังได้จับสลากมอบโคจำนวน 2 ตัวให้แก่ครอบครัวยากจนตามเป้าหมาย TPMAP ของอำเภอนาทวี และได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรและชาวบ้าน อีกทั้งได้ให้อาหารโคและปล่อยพันธ์ปลา ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรมอันดีในการส่งต่อให้คนรุ่นหลังสืบสานต่อไป

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here