แพร่ Kick off จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่า การเผาในที่โล่ง และฝุ่นละออง PM 2.5

4

ที่บริเวณสนามฟุตบอล สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และฝุ่นละออง PM 2.5 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน

ตามที่จังหวัดแพร่  ได้ประสบปัญหาคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และในปี 2564 คุณภาพอากาศเริ่มเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2564 เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนั้น มักมีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร ประกอบกับมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเริ่มปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่งผลทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม และมีการเผาในพื้นที่ป่า การเผาริมทาง การเผาขยะในชุมชนเพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 และเพื่อเป็นการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบผลสำเร็จ มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดเหตุ การให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะแนวร่วมทีมประชารัฐ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีการเผาซ้ำซากที่เกิดไฟป่าในทุกๆปี ตลอดจนการสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า เช่น การทำแนวกันไฟป่าเปียก การสร้างฝ่ายชะลอน้ำ การปลูกป่าป้องกันไฟป่า ตลอดจนการชิงเก็บเพื่อลดการเผาในพื้นที่ป่า ซึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการเก็บขนใบไม้ กิ่งไม้ออกจากป่า เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล การนำไปทำปุ๋ย เป็นต้น          

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 สาขาแพร่ โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.3 สาขาแพร่,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนายการ, ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน, ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ พร้อมด้วย หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สบอ.13 แพร่ หน.ส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน  ทหาร ตำรวจ เครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here