แพร่ เลือกตั้งนายกและ ส.อบต.อบต.ดอนมูล คึกคัก

3

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกอบตในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีผู้สมัครนายกเพียง 2 คน คือ เบอร์ 1 นายอนุพันธ์ ชัยวิรัช อดีตข้าราชการครู ทำงานกับชุมชนแกนนำเรื่องเกษตรอินทรีย์  และ เบอร์ 2 นายวสันต์ ปารมาลย์ อดีตกำนันตำบลดอนมูลสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมูล ต่างมีความหวังกับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ คนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะเข้าไปดูแล งบประมาณซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชน ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอนุพันธ์ ชัยวิรัช เบอร์ 1 เป็นบุคคล หนึ่งที่ชาวบ้านเห็นว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ น่าจะนำพาพี่น้องประชาชนตำบลดอนมูล ไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับตำบลอื่นได้ ลองมาดูแวทางและนโยบายของนายอนุพันธ์ ชัยวิรัช เบอร์ 1 ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลดอนมูล 1. ปรับปรุง แก้ไข สร้างและพัฒนาระบบท้องถิ่นทันสมัย คิดเป็น ทำเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่น ถนน ไฟฟ้าและไฟกิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิด(ระบบ CCTV ให้ครอบคลุมทุกชุมชน 2. ปรับปรุงและพัฒนาลำเหมืองสาธารณะร่องบ้า ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง  3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในครัวเรือน ไม่ให้ขยะตกค้าง 4. ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาและยกระดับตลาดสดในชุมชนให้มีความสะอาดและสะดวก ถูกหลักอนามัย 5. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการตลาดออนไลน์ 6. ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพของกลุ่มแม่บ้านทุกกลุ่มอาชีพให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในเด็กเยาวชน ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย รักษาส่งเสริม ธำรงไว้ในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 9. ส่งเสริมกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและพี่น้อง ประชาชน ได้ออกกำลังกายการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาและสันทนาการต่าง ๆ ให้หมู่บ้านและสถานศึกษาในตำบลดอนมูล 10. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรับ – ส่ง ผู้ป่วยตามใบแพทย์นัดอย่างมีคุณภาพ 11. ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องชาวตำบลดอนมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 12. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ด้อยโอกาสในตำบลดอนมูลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ “ท้องถิ่นทันสมัย คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เข้าสู่สังคมใหม่ที่ร่มเย็นเป็นสุข”

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here