แพร่ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงาน การประกวดและประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

5

ที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายอัศวิน  ข่มอาวุธ  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายบุญธรรม  เกี้ยวฟั่น  ผอ.การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 และผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาทั่วภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ในพิธีเปิดการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคแพร่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ

โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่เป็นเจ้าภาพหลักในจัดการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ไปทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ใน 6 ประเภท 140 ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งขันระดับชาติตามลำดับ

โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประกอบด้วย เครื่องกวนอเนกประสงค์ เครื่องย้อมสีผ้าหม้อห้อม และเครื่องสลัดน้ำอเนกประสงค์ ให้กับ 3 ชุมชนในจังหวัดแพร่ ตามนโยบายบูรณาการองค์ความรู้นวตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถภาพสูง เพื่อพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกระดับชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้นำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมส่วนรวม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการประสานงาน และให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here