แพร่ เทศบาลตำบลช่อแฮ “จัดการอบรม” ให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

1

เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้มอบหมายให้ นางภคพร  สดสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางดวงพร  รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้พบปะกับผู้เข้ารับการอบรม ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

ซึ่งดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านพันเชิง หมู่ที่ 2 ตำบลช่อแฮ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ ที่จะมีผลต่อสุขภาพของตัวเอง และสมาชิกในครอบครัว รู้จักวิธีป้องกันตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here