แพร่ เกษตรหนองม่วงไข่ นำสมาชิกแปลงใหญ่ดูงานแปลงเรียนรู้การใช้เมล็ดพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด

4

นายธเนศพล วงศ์เจริญ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมดูงานแปลงเรียนรู้การใช้เมล็ดพันธ์ุดีและเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด ม.4 ต.หนองม่วงไข่ฯ พร้อมด้วยเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต. น้ำรัด ฯ

ทั้งนี้มีบริษัทเอกชนร่วมให้ความรู้ด้านการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ความรู้ด้านการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช แมลงศัตรูข้าวโพดและอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต นอกจากนี้เกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแนะนำและพาเยี่ยมชมผลของการใช้ปุ๋ย PRGR-1 ข้อแตกต่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการแปลงและเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด ต. น้ำรัด ต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here