แพร่ หน. คณะทำงานกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเขต 16 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ ต.วังหงส์ และต.แม่ทราย

8

พลเรือเอกพิเชฐ  ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ตำบลวังหงส์อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 1,685,000 บาท ซึ่งเดิมนั้นมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้              

ต่อมาทางคณะ พลเรือเอกพิเชฐ  ตานะเศรษฐ และคณะได้ลงพื้นที่บ้านหมู่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง พร้อมทางเดิน 2 ฝั่ง ข้างลำห้วยแม่ทราย พื้นที่ก่อสร้าง 1,480 ตารางเมตร  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย หมู่ 1 ตำบลแม่ทราย งบประมาณ 1,442,117 บาท ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำลอด มีแหล่งเก็บกักน้ำดิบเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่การเกษตร 4,500 ไร่

พร้อมกันนี้คณะฯ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ของตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ 4 บ้านกาศผาแพร่ กับหมู่ 9 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง งบประมาณ 9,500,000 บาท

จากทางคณะ พลเรือเอกพิเชฐ  ตานะเศรษฐ ฯได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ และโครงการที่บ้านหมู่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทำให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหามาเนินนานและได้รับการแก้ไข ถึงกับ”ยิ้มทั้งน้ำตา” และขอบคุณที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชนชาวแพร่ ในครั้งนี้เป็นอย่าง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here