แพร่ “รองวี” รองนายก ทต.ป่าแมต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนัก ให้รู้เท่าทันในการป้องกันฯ

1

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์  ทองพลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นางกมลพรรณ  อินทรประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม ให้รู้เท่าทันในการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนและครอบครัวของตน 3. เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) เข้าร่วม

นายวีระศักดิ์  ทองพลาย กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และมอบหมายให้ผมเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม ให้รู้เท่าทันในการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนและครอบครัวของตน 3. เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here