แพร่ นายก ทต.ทุ่งโฮ้ง เปิดการฝึกอบรมเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4

ที่ห้องประชุมประชุมไทยพวน 1 ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การฝึกอบรมโครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เชิงบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะบริหารฯ นายจำรัส เสนาธรรม ประธานสภา นายสามารถ วงค์ฉายา  รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองต่างๆ ผู้นำชุมชน และสมาชืก อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ อันเนื่องจากภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์มีมากขึ้นที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชน รวมทั้งของทางราชการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความรู้ความชำนาญในด้านเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยในการระงับภัยรูปแบบต่างๆสามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการและเอกชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในชุมชน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดและเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ และอาศัยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552) มาตรา 5 – ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลต้องทำ ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนและทางราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆและสามารถช่วยเหลือราษฎรได้ทันท่วงทีด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here