แพร่ นายก ทต.ช่อแฮ เข้ารับมอบ ประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1

เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ รับมอบประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrit and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายชุติเดช  มีจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อ่นภารกิจและการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการประเมินที่มีผลคะแนน ระดับ AA ร้อยละ 99.25 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า การที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrit and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายชุติเดช  มีจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อนภารกิจและการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการประเมินที่มีผลคะแนน ระดับ AA ร้อยละ 99.25 ต้องขอบคุณทางคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here