แพร่ นายกลี่ “เดินหน้า” ยกระดับการทำงานเพื่อชุมชนเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายฯ

4

ตามที่ “นายกลี่” นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เดินหน้าเพื่อยกระดับการทำงานเพื่อชุมชน โดยเปิดการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดแพร่ – จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีเป้าหมายในการพัฒนาตำบลป่าแมตร่วมกันของทุกภาคส่วน 3. เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายของเทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง , ศึกษาดูงานการจัดการตลาดชุมชนพื้นบ้าน ร้านค้าในชุมชน การส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง , ศึกษาดูงานการสุขาภิบาลอาหารและส่งเสริมอาชีพ ณ ตลาดร้อยเสา เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here